PROJEKT SOCIÁLNÍ REHABILITACE MEDOU

Služba je realizována za finanční podpory EU v rámci projektu OPZ – č. projektu - CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010532.

Projekt Sociální rehabilitace Medou řeší problematiku nedostatečné kapacity poskytování sociální služby sociální rehabilitace na území Humpolecka pro osoby se zdravotním postižením. Je realizován na základě schopnosti organizace Medou z.s. náležitě reagovat na stoupající poptávku po ambulantní a terénní formě sociálních služeb určených mladým lidem se zdravotním postižením, zejména lidem s poruchou autistického spektra.

Posláním sociální rehabilitace je zajištění činností, které směřují k dosažení co nejvyšší možné míry samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti.  Klienti služby jsou vedeni k osvojení pracovních a sociálních dovedností, které směřují k získání a udržení si vhodného pracovního uplatnění.

Služba je plánována prioritně pro mladé lidi se zdravotním postižením, kteří nemají po ukončení školní docházky možnost uplatnit se na trhu práce. Jde o to pomoci jim udržet a rozvinout si stávající schopnosti a dovednosti, pomoci jim orientovat se v nabídce chráněných pracovních míst a pomoci jim najít budoucí uplatnění. Podporujeme děti se speciálními vzdělávacími potřebami v aktivním a smysluplném trávení volného času.