PROVOZNÍ DOBA – SR

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:
Sobota:
Neděle:

7:00
7:00
7:00
7:00
7:00

 

 

16:00
16:00
16:00
16:00
16:00

KONTAKT – SR MEDOU

SR MEDOU
Lužická 775
396 01 Humpolec
medou@post.cz

SOCIÁLNÍ PRACOVNICE

 • Bc. Petra Mottlová

Sociální rehabilitace medou

veřejný závazek

Poslání

Posláním sociální rehabilitace je zajištění činností, které směřují k dosažení co nejvyšší možné míry samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti.  Klienti služby jsou vedeni k osvojení pracovních a sociálních dovedností, které směřují k získání a udržení si vhodného pracovního uplatnění.

cílová skupina

Cílovou skupinou jsou osoby s tělesným, mentálním nebo kombinovaným postižením a lidé s autismem ve věku od 6 do 60  let, kteří jsou v souvislosti s životem s postižením ohroženi rizikem vzniku nepříznivé sociální situace či se již v této situaci nachází.

kapacita služby

 • AMBULANTNÍ FORMA: počet klientů 1; kapacita pro skupinové aktivity 10 klientů
 • TERÉNNÍ FORMA: počet klientů 1

nabídka činností

 1. Poskytování podpory v nácviku dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu 
 2. Upevňování získaných motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností
 3. Podpora a pomoc při zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 4. Doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové aktivity a doprovázení zpět
 5. Podpora v oblasti rozvoje sociálních a komunikačních dovedností
 6. Pomoc při hledání vhodného pracovního uplatnění na trhu práce
 7. Poradenství v oblasti rodinných, vrstevnických a mezigeneračních vztahů
 8. Podpora a doprovázení při jednání s příslušnými institucemi.
 9. Zprostředkování přednášek a seminářů
 10. Sociálně právní poradenství
 11. Pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů

Cíle

 • Posílit a rozvíjet komunikační, sociální a pracovní dovednosti.
 • Zajistit podporu při samostatnosti, soběstačnosti a nezávislosti.
 • Posilovat schopnosti a dovedností k samostatnému zvládání náročných a krizových životních situací.
 • Vytvářet podmínky pro uplatnění lidí se zdravotním postižením na trhu práce.
 • Podporovat  v možnosti účastnit se společenských, kulturních, vzdělávacích a sportovních aktivit a smysluplně využívat svůj volný čas.
 • Poskytnout potřebnou podporu při jednání s institucemi a při využívání místních institucí a běžně dostupných služeb. 

zásady

 1. S klienty jednáme jako s partnery
 2. Přistupujeme ke klientům individuálně
 3. Citlivě reagujeme na potřeby našich klientů
 4. Respektujeme svobodné rozhodování klientů
 5. Zaručujeme ochranu osobních a citlivých údajů
 6. Poskytujeme kvalifikovanou a odbornou péči
 7. Chráníme naše klienty před předsudky a negativním hodnocením
 8. Zpřístupňujeme klientům využívání veřejně dostupných služeb.

působnost služby

Kraj Vysočina

úhrada za služby

Služba sociální rehabilitace je poskytována zdarma.

jednání se zájemcem o službu

Zájemce o službu kontaktuje sociálního pracovníka nebo ředitelku organizace – osobně, telefonicky, písemně, emailem. Na základě uvedeného kontaktu je domluvena osobní schůzka, která může probíhat buď v místě bydliště zájemce, nebo ambulantně v prostorách organizace Medou z.s. Na této schůzce je zájemce o službu seznámen s průběhem poskytování služby, podmínkami jejího poskytování, metodami práce. Poskytovatel také zjišťuje očekávání zájemce od služby, získává informace a postupuje dle aktuální metodiky služby. Pokud zájemce o službu má zájem o poskytování sociální služby a splňuje kritéria daná cílovou skupinou, je s ním sepsána Smlouva o poskytování sociální služby. Podpisem smlouvy se zájemce o službu stává uživatelem služby. 

popis realizace služby

Sociální rehabilitace MEDOU je službou terénní i ambulantní. Každý klient má přiděleného svého sociálního pracovníka, který se s ním setkává v rámci pravidelných konzultací, ať již v domácím prostředí, nebo na dalších místech (cvičný obchod, zaměstnání, vzdělávací instituce, úřady, apod.) 

Setkání mohou probíhat i ambulantně v prostorách organizace MEDOU z.s. 

Sociální pracovník s klientem domlouvá individuální plán. Kontrola plnění individuálního plánu, popř. jeho aktualizace probíhá pravidelně dle metodiky služby. Ze setkávání je pořizován zápis, který obsahuje popis aktuální situace, konkrétní zakázku klienta, návrh na řešení a další postup. 

základní poskytované činnosti

Služba obsahuje tyto základní činnosti:

 1. nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění,
 2. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 3. výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
 4. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 

ukončení služby

Ze strany klienta: 

Klient může vypovědět smlouvu o poskytování služby bez udání důvodu.  Výpovědní lhůta pro výpověď danou klientem činí 14 dní ode dne doručení poskytovateli. V případě potřeby poskytovatel zajistí návaznost poskytování dalších sociálních služeb.

Ze strany poskytovatele:

Poskytovatel může smlouvu ukončit pouze písemně, a to 14 dní s předstihem s tím, že klientovi sdělí důvody, osvětlí mu je srozumitelným způsobem.

Služba může být vypovězena také na základě dohody mezi poskytovatelem a klientem. 

SOUBORY KE STAŽENÍ